Cursusvoorwaarden

Iedere cursist dient met onderstaande voorwaarden akkoord te gaan voordat deelgenomen kan worden aan de cursus(sen) ‘DryNeedling MyoFasciale Triggerpoints’ georganiseerd door DryNeedling Skills.

Door het aanmelden voor een cursus op de website www.dryneedling-cursus.nl verklaart u zich akkoord met de onderstaande algemene en annulerings- voorwaarden, alsmede met de onderstaande risicoverklaring.


Aanmelding en inschrijving

1. Aanmelding voor de cursus geschiedt door inschrijving via de website www.dryneedling-cursus.nl

2. De cursussen zijn toegankelijk voor fysiotherapeuten met een BIG-registratie.

3. Na aanmelding via de website en aanbetaling ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving en heeft u het recht om binnen 14 dagen te annuleren met volledige restitutie van het aanbetaalde bedrag.

4. Na het verstrijken van deze bedenkperiode wordt uw inschrijving als definitief beschouwd.

5. Indien plaatsing door een onvoorziene reden niet mogelijk zou zijn, zal de aanmelder automatisch als eerste geplaatst worden bij de eerstvolgende cursus of zal de aanmelder de reeds betaalde kosten binnen een termijn van drie weken voor 100% vergoed krijgen, waardoor de inschrijving teniet gedaan wordt.


Cursus tarieven

1. Het cursustarief staat vermeld op de website www.dryneedling-cursus.nl; typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

2. De cursuskosten zijn vrijgesteld van BTW, tenzij anders wordt vermeld.

3. Cursusmaterialen, studiemap, koffie/thee, maaltijden en parkeren zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders wordt vermeld.

4. DryNeedling Skills heeft het recht om de cursustarieven te wijzigen, echter niet nadat de inschrijving definitief is geworden.

5. Bij inschrijving wordt een aanbetaling van €280,- via Ideal in rekening gebracht. Betaling van de restantfactuur dient tenminste 14 dagen voorafgaand aan de start van de cursus te zijn uitgevoerd bij betaalprovider Mollie of zijn bijgeschreven op onderstaand bankrekeningnummer NL80ABNA0470972920 tnv DryNeedlingskills.


Annuleringen en wijzigingen

1. Het is mogelijk om tot 30 dagen voor het begin van de cursus te annuleren, met recht op restitutie van de aanbetaalde som minus € 50,- administratiekosten.

2. Bij annulering binnen de periode van 30 dagen tot 8 dagen voor de start van de cursus wordt de aanbetaling niet gerestitueerd.

3. Bij annulering binnen de periode van 7 dagen tot 1 dag voor de start van de cursus wordt € 600,- van de totaalfactuur gerestitueerd.

4. Bij annulering vanaf de startdag van de cursus vindt geen restitutie plaats.

5. Het volgen van dag 1 is een voorwaarde om mee te kunnen doen aan dag 2 t/m 4. Het volgen van dag 2 is een voorwaarde om mee te kunnen doen aan dag 3 en 4. Het volgen van dag 3 is een voorwaarde om mee te kunnen doen aan dag 4.

6. Het is mogelijk om een vervanger te regelen.

7. Verzoeken tot annuleringen en/of verschuivingen dienen per e-mail te geschieden gericht aan  info@dryneedling-cursus.nl

8. Restitutie vindt binnen 2 weken na vaststelling van het recht daarop plaats.


Aantal deelnemers

1. DryNeedling Skills behoudt zich het recht voor om geplande cursussen, waarvoor onvoldoende aanmeldingen zijn, op ieder moment uit te stellen.

3. Er wordt dan gewacht tot er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus alsnog te laten starten.

4. DryNeedling Skills houdt, in de lid 1. genoemde situatie, de reeds aangemelde cursisten tussendoor op de hoogte en zal, zo spoedig als mogelijk, nieuwe data vaststellen.

5. De cursist heeft in deze situatie te allen tijde het recht om de inschrijving te annuleren met recht op 100% restitutie van het betaalde cursusgeld. Terugbetaling geschiedt binnen 3 weken.

Verhindering

1. DryNeedling Skills zal altijd haar best doen om geplande cursussen door te laten gaan.

2. DryNeedling Skills behoudt zich het recht voor om bij situaties van overmacht de cursus uit te stellen of te annuleren.

3. DryNeedling Skills zal in een dergelijk geval haar cursisten zo snel mogelijk hierover informeren. Tevens zal DryNeedling Skills dan alles in het werk stellen om op redelijke termijn vervangende data te vinden om de geplande cursus alsnog te laten plaatsvinden.

Copyright

1. Niets van het cursusmateriaal mag  worden gekopieerd, gereproduceerd of op een andere manier worden verspreid of als onderwijsmateriaal worden gebruikt.

2. Het maken van foto-, video- en/of geluidsopnamen van een cursus of een gedeelte hiervan is niet toegestaan.


Aansprakelijkheid

1. Cursisten zullen docenten, gastdocenten en assistenten van de opleiding niet aansprakelijk stellen voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat tijdens de cursus.

2. Cursisten zullen docenten, gastdocenten en assistenten van de opleiding niet aansprakelijk stellen voor letsel toegebracht aan patiënten in hun eigen praktijk.

3. In geval van enige twijfel over de juistheid van de behandelwijze zal de cursist per e-mail contact op met DryNeedling Skills via info@dryneedling-cursus.nl alvorens deze toe te passen.

Risicoverklaring

1. Cursisten staan docenten en medecursisten toe om DryNeedling technieken toe te passen op hun lichaam d.w.z. acupunctuurnaalden te plaatsen in diverse spieren gedurende de duur van de cursus.

2. De cursist begrijpt dat er bij het gebruik van naalden een zeer geringe kans op letsel bestaat, zoals het aanprikken van een bloedvat, zenuw, gewrichts- of orgaanstructuur.

3. Docenten en cursisten zullen er zorg voor dragen om deze - meestal kleine- letsels tijdens de cursussen en ook in de praktijk zoveel mogelijk te voorkomen.

4. Door middel van aanmelding via deze website verklaart de cursist bekend te zijn met de risico’s die aanwezig zijn bij het werken met acupunctuurnaalden in het lichaam.

Afwijking van de voorwaarden

1. Afwijking van één of meerdere van de bovengenoemde voorwaarden is slechts mogelijk indien dit voor het begin van de cursus besproken en door beide partijen ondertekend is.

2. Indien er wordt afgeweken van een van de genoemde voorwaarden zoals beschreven hierboven in punt 1, zullen alle andere voorwaarden gewoon van kracht blijven.

3. DryNeedling Skills aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van typefouten in het lesmateriaal, op de website en in verdere communicatiestukken.
Beslotenheid en vertrouwelijkheid

1. Uw NAW gegevens zullen in alle vertrouwelijkheid en beslotenheid worden behandeld.

2. Uw NAW gegevens worden zullen nooit aan derden worden verleend. Uitgezonderd is de communicatie met het KNGF inzake accreditatiepunten.

3. Alle medische en /of vertrouwelijke informatie van cursisten en/of hun patiënten die tijdens of rond de cursussen wordt gedeeld zal in alle vertrouwelijkheid en beslotenheid worden behandeld.

 

Klachtenregeling

DryNeedling Skills staat voor een optimale kwaliteit van haar cursussen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn dan kunt u een klacht indienen. Dit kan volgens onderstaande procedure.

 

Procedure voor het indienen van een klacht

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de directie van DryNeedling Skills, correspondentieadres: Dr. Abr. Kuyperlaan 38,  1420 SE  Bussum.

U kunt een klacht ook digitaal versturen via info@dryneedling-cursus.nl

Bij het indienen vermeldt u:

-          uw naam, geboortedatum en adresgegevens

-          de datum van de betreffende cursus

-          een duidelijke omschrijving van de klacht

  1. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Indien nodig wordt er nadere informatie gevraagd.
  2. De directie van DN Skills zal binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk berichten over de uitkomst van de klachtenbehandeling.
  3. Indien het niet mogelijk is om binnen deze genoemde termijn een oordeel over uw klacht te geven zult u schriftelijk worden bericht over dit uitstel alsmede de reden hiervan. Tevens zal worden aangegeven hoe lang het uitstel redelijkerwijs kan duren.

 

Bezwaar

Indien u niet tevreden bent met de uitkomst van de klachtbehandeling door de directie van DN Skills, kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij De Haan Advocaten & Notarissen, hoofdvestiging Groningen.

  1. Het indienen van een bezwaar is mogelijk tot uiterlijk vier weken na de verzenddatum van de uitkomst van de klachtbehandeling door de directie van DN Skills.
  2. In het bezwaar dient u te motiveren waarom u het niet eens bent met de uitkomst van de klachtbehandeling door de directie van DN Skills.
  3. U dient alle bewijsstukken met betrekking tot de klachtbehandeling door de directie van DN Skills ter beoordeling mee te sturen met het bezwaarschrift.
  4. De onafhankelijke derde partij bericht u binnen een termijn van zes weken of het bezwaar gegrond dan wel ongegrond is verklaard, met een inhoudelijk oordeel over de klacht.
  5. Indien het niet mogelijk is om binnen deze genoemde termijn een inhoudelijk oordeel te geven over het bezwaarschrift, zal de onafhankelijke derde partij u hierover schriftelijk berichten.
  6. Het oordeel van de onafhankelijke derde partij is voor DN Skills bindend en eventuele consequenties zullen zo spoedig mogelijk afgehandeld worden.  

 

Beslotenheid en vertrouwelijkheid

 De klacht zal in alle vertrouwelijkheid en beslotenheid worden behandeld. Dit geldt voor alle betrokken partijen.

 

Archivering

Na de behandeling van de klacht behoudt DryNeedling Skills de oorspronkelijke klacht en een kopie van het schriftelijk bericht van beëindiging gedurende een periode van vijf jaar.

Inzake gevallen waarin deze klachtenregeling niet voorziet beslist de directie DN Skills.

 

Slotbepaling

Deze voorwaarden zijn gewijzigd door DryNeedling Skills op 2 maart 2020 en kunnen te allen tijde worden aangepast door DryNeedling Skills.